Mijian Xu

PhD in Seismology, Nanjing University, China